ตรวจสนามสอบO-NET

“เสมา3” ตรวจสนามสอบ O-NET ป.6 ย้ำการสอบต้องถูกต้องแม่นยำ ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์จากผลการสอบได้


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ., ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. และนายมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมตรวจเยี่ยม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังรายงาน สทศ. ได้ปรับปรุงและพัฒนาการสอบวัดผล ให้มีมาตรฐานในทุกระดับ อาทิ มีข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์มากขึ้น, ร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และ ม.3, การเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น


นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำความถูกต้องแม่นยำของข้อสอบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องความยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ อาทิ จัดข้อสอบ 6 ชุด ไม่ให้ลอกกัน, เพื่อให้เด็กไม่สามารถลอกข้อสอบกันได้, เด็กได้มีส่วนร่วมเป็นพยานตอนเปิดซองข้อสอบ ไม่มีการเปิดซองก่อนถึงห้องสอบ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ให้นโยบายกับ สทศ. ถึงการวัดผลสอบ O-NET จะต้องสามารถวัดสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูสามารถปรับวิธีการสอนตามการวัดผลได้ ซึ่งทั้งสองส่วนควรดำเนินการแบบคู่ขนานกันไป


ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ศูนย์สอบ 186 ศูนย์ สนามสอบ 4,142 สนาม ห้องสอบ 29,129 ห้อง ในส่วนของโรงเรียนสามเสนนอก เป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 959 คน ประกอบด้วย นักเรียนจาก รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ, รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก, รร.วัดใหม่ช่องลม, รร.วิชากร, รร.วิชูทิศ และ รร.สามเสนนอก ซึ่งทำการสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ในส่วนของวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น สอบปรนัย 80 คะแนน และสอบอัตนัย 20 คะแนน


โดยมีศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมีระบบตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลการตรวจมีความแม่นยำ


สำหรับการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักเรียนสามารถเลือกแบบทดสอบได้ตามความสมัครใจ คือ 1) การทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และ 2) การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ซึ่งการทดสอบแบบ E-Testing จะดำเนินการจัดสอบที่ศูนย์ E-Testing ในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์ E-Testing ที่มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ สทศ.


ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบชั้น ม.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยจะประกาศผลแบบรายบุคคลและประกาศผลแบบรายโรงเรียน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับโรงเรียน/ขนาดโรงเรียน/จังหวัด/สังกัด/ภาค/ประเทศ, ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกมาตรฐานการเรียนรู้, ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป 
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
3/2/2561