ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

โรงเรียนพญาไท – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทศ. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.), นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ดร.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ, นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ในฐานะประธานศูนย์การประสานงานการสอบ และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวันนี้ เป็นการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้สิทธิ์สอบในระดับชั้น ป.6 ทั่วประเทศจำนวน 789,951 คน มีสนามสอบ 4,710 สนามสอบ มีห้องสอบ 29,108 ห้อง มีศูนย์สอบ 267 ศูนย์ สำหรับศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมหานครนั้น มีผู้เข้าสอบ 4,960 คน มีสนามสอบ 45 สนามสอบ พร้อมทั้งจำนวนห้องสอบ 180 ห้อง และมีศูนย์สอบจำนวนทั้งสิ้น 48 ศูนย์ ในส่วนของการจัดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะทำการสอบในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 712,295 คน มีสนามสอบ 4,712 สนามสอบ มีห้องสอบ 26,011 ห้อง และมีศูนย์สอบ 309 ศูนย์ อีกทั้งการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ สทศ.ลดจำนวนวิชาที่ใช้ในการทดสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชา ในเบื้องต้นได้รับรายงานจากศูนย์สอบทั่วประเทศว่าการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ O-NET คือ การทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551, เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบช่วงชั้นและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น, เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ ได้นำผลการทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการสอน รวมทั้งนำผลการทดสอบมาทำวิจัยต่อไป

นอกจากนี้ สทศ.ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบให้สถานศึกษาทราบรายละเอียดว่าจะทดสอบมาตรฐานอะไรบ้าง มีข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อ และคิดเป็นกี่คะแนน รวมทั้งได้ชี้แจงรูปแบบของข้อสอบที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบเชื่อมโยงและคิดวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษคำตอบ เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ สทศ.จะทำการเปิดเผยข้อมูลและผลการสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้มากที่สุด กล่าวคือ สทศ.จะประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niet.or.th) ซึ่งจะประกาศผลแบบรายบุคคล โดยในใบรายงานผลจะมีการรายงานผลคะแนนแบบ T-Score เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองและเทียบคะแนนกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการวางแผนศึกษาต่อ พร้อมทั้งจะมีการประกาศผลแบบรายโรงเรียน โดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน, ที่ตั้งของโรงเรียน, เขตพื้นที่การศึกษา, สังกัด และระดับประเทศ เพื่อให้ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษานำผลการสอบของนักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขั้นได้ สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนน O-NET เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ.


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายการประเมินผล โดยจะต้องดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และสะท้อนมาตรฐานของเด็กจริง ๆ ซึ่งหากผลการทดสอบปรากฏว่าคุณภาพของเด็กยังต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข

สำหรับการเปิดเผยกระบวนการและข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบนั้น รัฐบาลมีนโยบายเปิดให้สุด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครอาย แต่เป็นการทำให้คุณภาพดีขึ้น ด้วยการดำเนินการทุกอย่างแบบเปิดเผย กรณีข้อสอบ O-NET นี้ไม่ใช่การบอกข้อสอบล่วงหน้า แต่เป็นการบอกสเปกข้อสอบ อีกทั้งจะมีการเปิดเผยข้อสอบรวมทั้งเฉลย ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งข้อสอบอาจจะผิดหรือมีปัญหาก็ได้ คนออกข้อสอบต้องรับผิดชอบและไม่ต้องอายแล้ว เพราะการเปิดเผยจะให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นและถูกต้อง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดเผยข้อสอบพร้อมทั้งเฉลยได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว จะต้องทำการหารือกับคณะกรรมการบริหารของ สทศ.ก่อน เนื่องจากการเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยในครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจผิดในสังคม ที่นักเรียนจำข้อสอบออกมาจากห้องสอบ ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนบิดเบือนไปจากข้อสอบฉบับจริง อีกทั้งยังเป็นการทำให้ผู้ออกข้อสอบมีมาตรฐานในการออกข้อสอบขึ้นด้วย

ในส่วนของการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สทศ. เพื่อให้มีข้อสอบที่จะใช้วัดผลประเมินผลในช่วงปลายภาค (Summative Assessment) เช่น ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบ O-NET ข้อสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น โดย สทศ.จะทำหน้าที่เป็น Gatekeeper หรือผู้รักษามาตรฐาน ซึ่งคลังข้อสอบดังกล่าวต้องมีมาตรฐานและมีข้อสอบมากพอและไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้ ไม่ต้องการให้การสอบเป็น Surprise อีกต่อไป แต่การสอบต้องเป็นตัวช่วยประเมินเด็กและครูอย่างแท้จริง ครูและเด็กจะได้รู้ตัวเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ของปีการศึกษา 2559 จะมีข้อสอบอัตนัยร้อยละ 20 ในวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และการปฏิรูประบบการวัดผลและประเมินผลในครั้งนี้ อาจจะยังไม่เกิดผลทันที แต่เชื่อว่าจะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมในอนาคตอย่างแน่นอน


ดร.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ควบคุมการสอบได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจ และประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบทุกท่าน เพื่อให้การสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ สทศ.กำหนด โดยได้ดำเนินการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด สำหรับสนามสอบโรงเรียนพญาไทนี้ มีจำนวนห้องสอบทั้งสิ้น 7 ห้องสอบ มีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าสอบทั้งสิ้น 195 คน

ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 รมช.ศึกษาธิการ และคณะ จะไปตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ รวมทั้งอาจได้พบปะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดสอบ นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
27/2/2559