ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รมช.ศึกษาธิการ “นพ.อุดม คชินทร” ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เผยแนวทางสำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา ในการสร้างผู้เรียน “อาชีวะพรีเมียม” ให้มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น  ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังขาดแคลนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะช่างฝีมือในหลายสาขาวิชา และขาดกำลังคนที่มีทักษะระดับสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรื่องทักษะในการทำงานของเด็กจบใหม่ยังไม่เพียงพอด้วย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายผลิตกำลังคน กำลังเร่งพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวศึกษาให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งในสาขาระบบราง อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้เรียนอาชีวะรุ่นใหม่ (อาชีวะพรีเมียม) ที่มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น

ส่วนการจัดการอุดมศึกษาก็มีความสำคัญ ขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่ม (Top up) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ พึ่งพาตนเองได้ และสิ่งสำคัญคือเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกที่ จึงอาจต้องลดการเรียนอย่างเป็นทางการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ และปรับตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ทุกคน ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นของแต่ละสถาบันด้วย เมื่อนั้นภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป เปิดรับกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาเรียนรู้ ทั้งเด็กรุ่นใหม่ นักศึกษาต่างชาติ ประชาชน ผู้สูงวัย เป็นต้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างแท้จริง

ต้องขอชื่นชมการจัดการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ช่วยสร้างนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จนได้รับรางวัลจากการประกวดระดับนานาชาติกลับมา ขอแสดงความยินดีและขอให้ทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนครูบาอาจารย์ วิทยาลัย และครอบครัว ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เป็นการนำทักษะที่เรียนมาใช้งานจริง เพื่อเป็นการนำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาปรับใช้งานจริง คิดจริง ทำจริง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป” นพ.อุดม กล่าว


Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร