ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุล เราะห์มะห์ (Maahaddarul Rahmah) ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30-16.30 น. โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี, ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัด และ สช.อำเภอสายบุรี, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี, บาบอ, คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ เป็นสถาบันการศึกษาปอเนาะที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปี มีโต๊ะครูรุ่นที่ 4 ดูแลผู้เรียนจบออกไปแล้วจำนวนมาก ปัจจุบันมีนักศึกษา 327 คน และมีจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน กศน.กว่า 100 คน โดยมีบาบอ และครูอาสาสมัคร กศน. อีก 2 คนดูแลรับผิดชอบ  ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมให้การอบรมพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน จบออกไปแล้วมีอาชีพติดตัว โดยเฉพาะช่างไม้ ช่างปูน โรตี และไอศกรีม หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหลายรายจากการรับฟังข้อมูล ทำให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาปอเนาะแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาและอาชีพให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ฝากให้บาบอ และครูอาสาสมัคร กศน. ให้ความสำคัญกับหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามที่มุ่งให้ทุกคนเป็นคนดี ให้การศึกษามีส่วนสำคัญในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้การศึกษานำไปสู่การพัฒนาแผ่นดินไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางดำเนินงานให้แก่ครูอาสาสมัคร กศน. ซึ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีจำนวนกว่า 470 ราย ได้ไปรับฟังและเยี่ยมเยียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ของตนเองด้วย เพื่อรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยได้ประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติในด้านหลักสูตรการศึกษานั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอิสลามตอนต้น-ตอนกลาง-ตอนปลาย ให้เป็นมาตรฐานทั้งระบบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนความต้องการของครูอาสาสมัคร กศน. ที่ต้องการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างศูนย์การเรียน กศน. และการปรับปรุงระบบประปา ก็ได้มอบให้สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และหากทบทวนแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างสถานที่เรียน ก็จะขอให้นักศึกษาอาชีวะมาช่วยก่อสร้าง ร่วมกับผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ที่มีทักษะทางด้านช่างไม้และช่างปูนด้วยโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ และคณะ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและสมุดบันทึกให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการด้านอาชีพ และตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/7/2560