ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์  เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์, นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี, นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์, บาบอ, คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนักศึกษา กศน.โคกโพธิ์ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วหลายแห่งซึ่งพบว่ามีคุณภาพทั้งสิ้น เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮป่าพร้าว (Alfateh Islamic Institute) จ.ยะลา ส่วนภาพความประทับใจแรกที่ได้พบในสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีนแห่งนี้คือ นักเรียนได้ยืนต้อนรับด้วยความอบอุ่น สัมผัสได้ว่าเด็ก ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับให้เกียรติเป็นอย่างมาก จึงขอให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 2 ท่าน ที่ได้ช่วยดูแลรับผิดชอบนักเรียนปอเนาะแห่งนี้ทั้ง 68 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป


จากการพูดคุยกับครูอาสาสมัครและบาบอ ยิ่งทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนที่จบออกไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีอาชีพ มีงานทำจำนวนมาก และจากการตรวจเยี่ยมหอพัก สนามกีฬา มุมเรียนรู้ปอเนาะ ฯลฯ ทำให้เห็นถึงความสะอาด ความเอาใจใส่ ความเป็นระเบียบที่ดีของสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ ที่เคยได้รับรางวัล “สถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัด กศน.ดีเด่น ประจำปี 2552 ของจังหวัดปัตตานี


ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างทั่วถึงมากขึ้น ก็พร้อมจะรับปัญหาความต้องการไปดำเนินการต่อไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้มอบให้คณะทำงานเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมแล้ว


นอกจากนี้ ได้ฝากให้ครูอาสาสมัคร กศน. ทำงานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ใช่เป็นตัวแทนของหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้เกิดการประสานและร่วมพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ทั้งยังขอให้สถาบันศึกษาปอเนาะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะมีผลถึงความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม “กศน.ตำบลโคกโพธิ์” ซึ่งดูแลรับผิดชอบภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ การเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน โดยขอให้ทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา หน่วยงาน และกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวของ  กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้ สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน.ทุกคน

ปอเนาะ (ภาษามลายูปัตตานี เพี้ยนจาก pondok “ปนโดะก์” ในภาษามลายูกลาง
ยืมมาจากภาษาอาหรับ فندق “ฟุนดุก” แปลว่า โรงแรม)
หมายถึง สำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก
ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ
ทุก ๆ ตำบลใน 3 จังหวัดภาคใต้ มีปอเนาะมากกว่า 1 ปอเนาะบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
20/4/2560