ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

                        รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. วันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยได้รับฟังภารกิจและอำนาจหน้าที่ สตผ.สป. โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                   

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายการทำงานในการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษา ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจะยึดหลัก 4S คือ Service mind  ให้บริการแก่ผู้รับบริการมีความ   พึงพอใจ และบริการดั่งญาติมิตร Speed บริการรวดเร็ว ทันเวลา Smart ผู้ให้บริการต้องสามารถรู้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน รวมถึงภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ และต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และSystematic บริการอย่างเป็นระบบ สามารถผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ และสามารถทำงานแบบช่วยเหลือกันได้ นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่าการทำงานจะไม่ยอมให้มีการทุจริตโดยเด็จขาด

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้การตรวจราชการต้องไม่ใช่เป็นแค่เพียงกระดาษรายงาน แต่ต้องมีการติดตามประเมินผล จัดทำเป็นสถิติการตรวจราชการของแต่ละคนว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.