ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหัวหินให้การต้อนรับและนำชมการให้บริการของห้องสมุด

 

 

อิชยา/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.