ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชียงใหม่

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 212/2558
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ –  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง  โดยมีนายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนได้สาธิตการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการสมอง (Brain Based Learning : BBL) ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้และแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตลอดจนสาธิตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และกิจกรรมการกระตุ้นกล้ามเนื้อสมองจากกิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม  โดยมีนายสุมนต์ ม่อนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นโรงเรียนประเภทประจำกินนอนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส 11 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 12 อำเภอ จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กถูกทอดทิ้งและกำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ และนักเรียนพิการเรียนร่วม

นการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สวนเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปักผ้าชนเผ่า ตลอดจนถึงผลงานด้านกรีฑาและศูนย์กีฬายกน้ำหนักและชกมวยของโรงเรียนด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

29/6/2558
ขอบคุณภาพถ่าย :
วิศิษฐ์ เจียรณัย ETV, ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และ สพม.34