ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง

เสมา3 ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง ชี้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดจันทบุรีรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงต้องมุ่งผลิตกำลังคนให้เพียงพอเพื่อรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้ได้ โดยเฉพาะการผลิตช่างและวิศวกรด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจำนวนผู้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยลดลง, การเรียนออนไลน์มากขึ้น, มีทางเลือกอื่น ๆ หลากหลายขึ้น โดยต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เข้าเรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสิ่งสำคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาทิศทางในการพัฒนาประเทศ สร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นแตกต่าง จึงจะสามารถแข่งขันได้ และผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนบัณฑิตสายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์เช่นเดิม และคำนึงถึงการพัฒนาคนวัยทำงานจำนวนครึ่งหนึ่งของประเทศ ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมโครงการต้นแบบ Solar Farm, โครงการจัดการขยะแบบผสมผสาน, ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและอัตโนมัติ, วิศวกรรมเคมี, พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังโครงการจัดตั้งเตรียมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เยอรมัน ระยอง หลักสูตรการบินและซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรบูรณาการ EEC ด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
6/2/2561