ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ในอุบลราชธานี

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนที่อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี – พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 3 โรง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ต.ตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นได้เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.น้ำยืน อ.น้ำยืน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจเช่นเดียวกัน

สำหรับโรงเรียนตระเวนชายแดนทั้ง 3 แห่ง อยู่ในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดจำนวน 9 โรงเรียน 3 ศูนย์การเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 84 นาย มีนักเรียนชาย 501 คน นักเรียนหญิง 471 คน รวมทั้งสิ้น 972 คน

สำหรับการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ พ.ศ.2550 – 2559 มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา คือ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานของดำรงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

ซึ่งมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน/ด้านการศึกษา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์/ด้านอาชีพมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการฝึกอาชีพ และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ขอบคุณภาพ : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้การสนับสนุนต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก


ขอบคุณข้อมูลข่าว : เว็บไซต์ “หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน”
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
: สรุป/รายงาน
1/12/2558