ตรวจเยี่ยม รร.ที่ จ.น่าน

รวจเยี่ยมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ จ.น่าน

จังหวัดน่าน – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 เขตพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมการดำเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการนำร่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ อ.ภูเพียง เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คือเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา และบกพร่องด้านการได้ยิน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กล่าวคือ เด็กนักเรียนพิเศษในเขตพื้นที่ จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม และสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้ว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งสำคัญคือผู้บริหาร ครู และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน พร้อมทั้งร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ อีกทั้งยังสามารถสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และครูทุกคนในการดูแลนักเรียนพิเศษในโรงเรียนแห่งนี้

นอกจากนี้ นักเรียนที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสามารถนำเงินไปจุนเจือครอบครัวได้ และยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ใน จ.น่าน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าไปทำงานในร้านได้จริง

สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมงานอาชีพให้เด็กนักเรียน ประกอบด้วยงานอาชีพเกษตรกรรม (การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักในน้ำ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์), งานอาชีพคหกรรม (การทำขนมอบและการเย็บปักถักร้อย), งานอาชีพอุตสาหกรรม (งานช่างไม้ การผลิตน้ำดื่ม และการปั้นเซรามิก), งานอาชีพความคิดสร้างสรรค์ (การวาดภาพศิลปะ การประดิษฐ์พวงกุญแจ การร้อยลูกปัด), งานอาชีพบริการ (งานเสริมสวย งานนวดเพื่อสุขภาพ งานล้างรถ งานช่างตัดผม) รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจำนวนมาก

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน 2) แหล่งเรียนรู้สวนศิลป์ 3) งานเซรามิก 4) งานช่างไม้ 5) งานคหกรรม 6) ตัดผมชาย 7) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 8) สวนเกษตร 9) งานล้างรถ 10) งานผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลด้วย

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2559 พร้อมทั้งขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างยิ่ง หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป


ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

ในเวลาต่อมา รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ รวมทั้งชนพื้นเมืองในชุมชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีตามชนเผ่า และนักเรียนบางส่วนยังคงมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ กล่าวคือ อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข

สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ช่วงชั้น (ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3) โดยจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายตามหลัก 4 H คือ 1) การพัฒนาด้านสติปัญญา (Head) ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, 2) การพัฒนาจิตใจ (Heart) ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, 3) การพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ (Hands) ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การงานอาชีพ ศิลปะและดนตรี และคอมพิวเตอร์ 4) การพัฒนาสุขภาพ (Health) ด้วยการจัดกิจกรรมด้านพลศึกษาและดนตรี ซึ่งได้ดำเนินการแบบบูรณาการตามช่วงชั้นของนักเรียน และเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและตามความถนัดของครูผู้จัดกิจกรรม

ภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง, สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้รายงานผลการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 เขตพื้นที่ภาคเหนือ

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังจากรับฟังการรายงานว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการนำร่องด้วยการสุ่มแบบเจาะจงในโรงเรียนเขตพื้นที่ในภาคเหนือจำนวน 36 เขต รวมทั้งสิ้น 31 โรงเรียน พบว่าได้มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินโครงการตามโยบายฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ปกครองจำนวนมาก

ส่วนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามนโยบายฯ ครั้งนี้ ทำให้ทราบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ตามหลัก 4 H ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า มีข้อห่วงใยจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง ซึ่งเป็นกังวลเกี่ยวกับการสอบ O-NET และการสอบเข้าศึกษาต่อต่างๆ ว่าเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้ทางวิชาการเพียงพอเพื่อนำไปสอบเข้าศึกษาต่อหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาผลคะแนนของเด็กนักเรียนช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และภายหลังร่วมกิจกรรมตามนโยบายฯ ว่าผลคะแนนมีความแตกต่างกันหรือไม่ และให้นำเสนอต่อ รมช.ศึกษาธิการ ต่อไปด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า มีประเด็นต่างๆ ที่จะต้องนำกลับไปทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป เช่น การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม และงบประมาณที่รองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 4,100 โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
29/12/2558