ตรวจเยี่ยม รร.วังไกลกังวล

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้จัดตั้งโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนวังไกลกังวล จากที่ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ทำให้นึกย้อนไปสมัยที่ตนเป็นนักเรียนว่า หากนักเรียนได้รับการปลูกฝังอย่างทั่วถึงและเข้มแข็ง ก็จะเห็นนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มั่นคง และเจริญก้าวหน้า


นอกจากนี้ จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน) ที่อยู่ห่างไกล คือ การขาดแคลนครู จึงมีข้อสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อส่งสัญญาณไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการอย่างจริงจังในโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 15,000 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557


อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบปัญหาในเรื่องของสัญญาณภาพที่ไม่เสถียร เนื่องจากสภาพอากาศและระบบไฟฟ้า แต่สามารถแก้ไขได้ หลังจากนี้จะมีการติดตามการดำเนินงาน รวมถึงจัดคณะทำงานตรวจเยี่ยม กำกับดูแล และนิเทศในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและจัดการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังวลในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


โอกาสนี้ รมช.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ได้แก่ ห้องกำกับรายการ DLTV (Distance Learning Television) ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องเรียนออกอากาศ DLTV โดยได้พูดคุยกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เช่น ห้องปฏิบัติการเสริมสวย ห้องปฏิบัติการอาหาร-ขนม และห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/11/2557