ตรวจเยี่ยม รร.วิทย์/ศิลป์-กีฬา

ขยายโรงเรียนหลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 2559
รวม 6 แห่ง ครอบคลุม 5 จชต.

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)–กีฬา โดยสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเทควันโด รวมจำนวน 72 คนจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมอ.ภาค 4 ส่วนหน้า ศปบ.จชต. ศูนย์สันติสุข ศอ.บต. สพก.จชต. ตัวแทนสมาพันธ์ครู ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนในโครงการ เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง


รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงโครงการว่า นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีดำริให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษให้มากขึ้น รวมถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวบังเกิดผล เป็นรูปธรรม


กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” และมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) -กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษา เต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา


ส่วนความคืบหน้าโครงการ พบว่าขณะนี้มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีที่แล้ว (2558) ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา รวมเป็น 6 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น 430 คน


ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไปจะมีการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2559 โดยนำคณะผู้บริหาร โค้ช ครู และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อุทยานราชภักดิ์ เยี่ยมโครงการในพระราชดำริ (ช่างหัวมัน) ทัศนะศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสโมสรกีฬาชั้นนำ และฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ จะมีการจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 28 เม.ย. 2559 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนในประเภทกีฬาที่หลากหลาย สอดคล้องตามศักยภาพ โดยยึดหลักความยุติธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็ง สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2559 นี้ ตั้งแต่ 09.00 –15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทรศัพท์ 02 288 5914  และ www.ed-south.orgบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณ : ข้อมูล สพฐ.
15/3/2559
ถ่ายภาพ : สพฐ.