ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันการกีฬา

ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาส-ยะลา-สตูล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย


โดยจากการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา โรงเรียนในโครงการมีความพร้อมขึ้นโดยลำดับ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็จะให้การดูแลสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้การดูแลต่อเนื่อง โดยในระหว่างเรียนชั้น ม.4-6 ก็จะส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การสร้างเสริมประสบการณ์ การแข่งขันกีฬา การพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ฝึกซ้อม และบุคลากรฝึกสอน ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น หลังจากนักเรียนในโครงการจบ ม.6 จะมีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ ในปัจจุบันทางโครงการได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง ที่จะนำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในกลุ่มโรงเรียน รวมถึงจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในโครงการที่จะช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น พยายาม และประสบความสำเร็จ


นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนในโครงการและให้โอวาทว่า เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและฝึกซ้อม รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความประพฤติ และทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีแผนงานขยายผลดังกล่าว โดยมีแนวทางตัวอย่างจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา ขอให้บุคลากรทุกคนได้ภาคภูมิใจร่วมกัน และตั้งใจร่วมมือกันสานฝันสู่ความเป็นจริงต่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาข่าวสำนักงานรัฐมนตรี : สรุป/รายงาน
ข้อมูลและภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศธ.
12/7/2559
Update 14/7/2559