ตรวจเยี่ยม Partnership School ที่โคราช

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) อำเภอปักธงชัย และโรงเรียนชุมชนบ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

  • โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) อำเภอปักธงชัย


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่มีความแตกต่าง ระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง อีกทั้งการได้เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำเนา จะทำให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว มีความอบอุ่น และปลอดภัยด้วย


นอกจากนี้ โรงเรียนร่วมพัฒนามุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย


นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา กล่าวว่า โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โรงเรียนนี้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยแนวคิดหลักที่สำคัญประการหนึ่งของโรงเรียนร่วมพัฒนา คือ การสอนให้เด็กชอบที่จะออกไปค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และรู้จักการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง เพื่อเด็กจะไม่ทิ้งบ้านเกิดออกไปทำงานในเมือง


ทั้งนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการ จนมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งคนในชุมชนทุกคน ที่ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาการศึกษา


นายทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางบริษัท CPF เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ฝึกงาน โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และร่วมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะรอบด้าน


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมวางกรอบในการพัฒนาโรงเรียนระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้, ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ครูใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการสอน และพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน เป็นต้น พร้อมนำไปสู่แผนปฏิบัติการและประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนาต่อไป


นายเมธี คอบตะขบ ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จะทำให้โรงเรียนได้รับโอกาสในการยกระดับการพัฒนาอย่างเข้มข้น ทั้งหลักสูตร ครู อุปกรณ์ รวมทั้งการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


  • โรงเรียนชุมชนบ้านวัด อำเภอคง


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การที่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของประเทศ รวมทั้งสร้างคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังนั้น การศึกษาที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ เจริญก้าวหน้าไปด้วย


นายมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ถือว่ามีความโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก CPF ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำธุรกิจอาหาร ที่จะช่วยสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหาร ให้กับนักเรียน ควบคู่กับเรื่องของธุรกิจ การเป็นนายจ้างประกอบธุรกิจของตนเองได้ เป็นการเปิดโลกการทำงาน และเปิดประตูสู่ความเจริญของชุมชนต่อไป


นายธนยศ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด กล่าวว่า ภายหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (2561-2565)​ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่หน่วยงานและประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป
อนึ่ง ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา, นายทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, นายทองคำ กรกฎ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอปักธงชัย, นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง, ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร