ตัวอักษรย่อ…ควรรู้

ตำแหน่ง


  

ขรก


ข้าราชการ


กญ.


กองการศึกษาผู้ใหญ่

 

นร.


นักเรียน


ก.ตร.


กรมตำรวจ

 

นศ


นักศึกษา


กฟผ.


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

อ.


อาจารย์


กฟภ.


   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ศจ.


ศาสตราจารย์


    กอรมน.


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

 

รศ.


รองศาสตราจารย์


กกร.


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

 

ผศ.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์


กนอ


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ผอ.


ผู้อำนวยการ


กบว


คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

ดร.


ด็อกเตอร์


กกท.


คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

น.พ.


นายแพทย์


กสท.


การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 

พ.ญ.


แพทย์หญิง


กทม.


กรุงเทพมหานคร

 

ท.พ.


ทันตแพทย์


กปน.


การประปานครหลวง

 

ท.ญ.


ทันตแพทย์หญิง


ครม.


คณะรัฐมนตรี

 

รมต.


รัฐมนตรี


คคบ.


คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

รมช.


รัฐมนตรีช่วยว่าการ


จีบา


สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา

 

รมว.


รัฐมนตรีว่าการ


ททท.


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ส.ส.


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ธอส.


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สจ.


สมาชิกสภาจังหวัด


ธกส.


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ส.ท.


สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


ธ.


ธนาคาร

 

ส.ภ.อ.


สมาชิกสภาอำเภอ


นิด้า


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

สวป.


สารวัตรปราบปราม


บีโอไอ


คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

สวญ.


สารวัตรใหญ่


บ.


บริษัท

 

สวส.


สารวัตรสืบสวน


บ.ด.ท.


บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

 

ท.ส.


นายทหารคนสนิท


บช.น.


กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 

ผบ.สูงสุด


ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


บช.ภ.


กองบัญชาการตำรวจภูธร

 

ผบ.ทบ.


ผู้บัญชาการทหารบก


ปตท.


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 

ผบ.ทบ.


ผู้บัญชาการทหารบก


ปปป.


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 

ผบ.ทร.


ผู้บัญชาการทหารเรือ


ปปส.


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ผบ.ทอ.


ผู้บัญชาการทหารอากาศ


มท.


กระทรวงมหาดไทย

 

ผบก.ป.


ผู้บังคับการกองปราบปราม


ม.


มหาวิทยาลัย

 

ต.ช.ด.


ตำรวจตระเวนชายแดน


มธ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รมว.


รัฐมนตรีว่าการ


มก.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อส.


อาสาสมัคร


มช.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อ.ตร.


อธิบดีกรมตำรวจ


มศว.


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ร.พ.ช.


สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท


สน.


สถานีตำรวจนครบาล

 

ร.ส.พ.


องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์


สน.ภ.


สถานีตำรวจภูธร

 

ร.พ.


โรงพยาบาล


สปอ.


สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

 

ร.ด.


รักษาดินแดง


สปช.


สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

วค.


วิทยาลัยครู


สปจ.


สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

 

วปอ.


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สช.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

ศธ.


กระทรวงศึกษาธิการ


สปอ.


องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

 

สน.


สถานีตำรวจนครบาล


ห.จ.ก.


ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

สน.ภ.


สถานีตำรวจภูธร


ห.ส.น.


ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 

สปอ.


สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ


อตก.


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

สปช.


สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ


อย.


คณะกรรมการอาหารและยา

 

สปจ.


สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด


อ.ส.ม.ท.


องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 

สช.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


อ.ส.ท.


องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สปอ.   องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์


อสร.


องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป


สมช.    สภาความมั่นคงแห่งชาติ


อสค.


องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย


       สวช.    สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


 


 


 


 


 


 ทหารบก


ทหารอากาศ


ท.บ.


ทหารบก


ท.อ.


ทหารอากาศ


น.น.ร.


นักเรียนนายร้อย


น.ร.อ.


นักเรียนนายเรืออากาศ


พลฯ


พลทหาร


จ.อ.ต.


จ่าอากาศตรี


ส.ต.


สิบตรี


จ.อ.ท.


จ่าอากาศโท


ส.ท.


สิบโท


จ.อ.อ.


จ่าอากาศเอก


ส.อ.


สิบเอก


พ.อ.ต.


พันจ่าอากาศตรี


จ.ส.ต.


จ่าสิบตรี


พ.อ.ท.


พันจ่าอากาศโท


จ.ส.ท.


จ่าสิบโท


พ.อ.อ.


พันจ่าอากาศเอก


จ.ส.อ.


จ่าสิบเอก


ร.ต.


เรืออากาศตรี


ร.ต.


ร้อยตรี


ร.ท.


เรืออากาศโท


ร.ท.


ร้อยโท


ร.อ.


เรืออากาศเอก


ร.อ.


ร้อยเอก


พล.อ.ต.


พลอากาศตรี


พ.ต.


พันตรี


พล.อ.ท.


พลอากาศโท


พ.ท.


พันโท


พล.อ.อ.


พลอากาศเอก


พ.อ.


พันเอก


ตำรวจ


พล.ต.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top