ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบความคืบหน้าตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอให้ตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ministry of Higher Education Science Research and Innovation (HESRI) ซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ อว.เป็นการตัดโอนหน่วยงานมาจากกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับสถานที่ตั้งกระทรวงในช่วงปีแรก จะใช้สถานที่เดิมไปก่อน

คาดว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อว. อาจจะบังคับใช้ได้เร็วกว่า 90 วัน ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้าง หน่วยงาน ภารกิจใหม่ทั้งโครงสร้างและอัตรากำลังคน โดยบุคลากรจะได้รับการรักษาสิทธิ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดิม เพียงแต่ย้ายไปทำงานในหน่วยราชการตามกฎหมายใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานสำนักราชเลขาธิการ กรณีนำกฎหมายการจัดตั้ง อว. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร