ตั้งประธาน-กรรมการบริหารมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที 28 กรกฎาคม ได้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


 src=

ครม. อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชุดใหม่ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบ ๔ ปี ตามวาระแล้ว ดังนี้

ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมิใช่ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมิใช่ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ
ศาสตราจารย์ ประสาท สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน