ตั้ง รร.กีฬาในชายแดนใต้

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • เห็นชอบแผนพัฒนาการกีฬาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาการกีฬาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พ.ศ. 2556-2559 ที่กำหนดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พลานามัยและการกีฬา

ขณะนี้ ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดตั้งโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาขึ้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้วย

ในส่วนของการดำเนินงานแผนการพัฒนาการกีฬาฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น จะเน้นการฝึกฝนทักษะกีฬาพื้นฐาน และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงความสนใจของคนในพื้นให้เข้ามามีส่วนร่วม แผนระยะกลาง สพฐ.จะดำเนินการยกร่างหลักสูตรการกีฬาระดับมัธยมศึกษา โดยกำหนดเป็นโปรแกรมสายวิทยาศาสตร์-กีฬา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมทั้งจัดทำสาระเพิ่มเติมด้านกีฬา เพื่อใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในสังกัด สพฐ.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา จะเริ่มใช้ทันทีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และแผนระยะยาว จะคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจะประสานขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งจะมีการประสานกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในการส่งนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือกีฬา

รับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสแรก และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ซึ่งในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นเรื่องของการใช้งบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย จึงได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการใช้งบประมาณในไตรมาศที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ให้ได้ตามเป้า และกำชับให้ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ แต่ละองค์กรหลักได้นำเสนอ แผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2558 ที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครู โครงการพัฒนาการกีฬา เป็นต้น ในการดำเนินโครงการต่างๆ จะน้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานทุกแผนงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูล : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
สรุป/รายงาน
9/1/2558