ติดตามขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”


ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเกศทิพย์ ศุภวานิช คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 20,000 แห่ง และเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานในอนาคตส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สพฐ.ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ชี้แจงแนวการบริหารจัดการเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน

  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครูลดเวลาในการสอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็น และมีเวลาที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดที่ควรรู้ ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินำตัวชี้วัดต้องรู้ไปใช้ในการออกข้อสอบ O-NET

  • ปรับโครงสร้างเวลาเรียน

2) การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะต่อไป คือ

  • นำ (ร่าง) โครงสร้างเวลาเรียนและตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  • พัฒนาคู่มือการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางฯ และเสนอฐานกิจกรรม head และ heart เชิงลึก

  • อบรม Core Smart Trainer ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2559

  • จัดทำแนวทางการใช้หนังสือเรียนสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยครู

รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ว่า กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควรให้ผู้เรียนเข้าร่วมตามความชอบ ความสนใจ โดยครูต้องดูแลให้สามารถมีที่เรียนต่อได้ มีโอกาสมีอาชีพ คล้ายกิจกรรมแนะแนว และควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิงเหตุผล ตรรกะ สอนให้รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
17/8/2559