ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม มศว แม่แจ่ม รวมทั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยเฉพาะ มศว ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ “สาธิต” มาช่วยจัดการศึกษาในลักษณะของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้แห่งนี้ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและเยาวชนตามบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง ผสานกับพลังของภาคเอกชน นำโดยนายประโภชฌ์ สภาวสุ ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ วิทยากร งบประมาณ อุปกรณ์การเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ ถือเป็นความโชคดีของเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในบริบทและวิถีชีวิตชุมชนจริง

ทั้งนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขในอันดับต้น ๆ ของประเทศ เพื่อทำให้เด็กไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด มีฐานะอย่างไร ต้องเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพใกล้เคียงกันให้มากที่สุด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มิใช่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกล ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาท้องถิ่น และวิชาชีวิต ตามแนวทางสัมมาชีพศึกษาของ มศว เน้นสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ จากการปฏิบัติและเรียนรู้จริงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนแม่แจ่ม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ด้วย

ในโอกาสนี้ รมช.ศธ.ฝากจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่สำคัญ 4 ด้าน คือ

  • การเผชิญหน้าและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายสูง ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลได้

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทิศทางที่ดีขึ้น

  • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งการสื่อสารภายในโรงเรียน ห้องเรียน ครอบครัว ไปจนถึงชุมชนและหมู่บ้าน

  • ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะไม่มีใครที่จะเก่งที่สุด ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครูสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ เด็กบอกเล่าวัฒนธรรมของชนเผ่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอให้รักษาสมดุลของการจัดการศึกษา เพื่อให้ความรู้กับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ยั่งยืน มีอาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ต้องการอยู่ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ ส่วนเรื่องของครู ขอชื่นชม มศว แม่แจ่ม ให้โอกาสครูฝึกสอนได้รับประสบการณ์ ได้เห็น และได้สัมผัสสภาพความเป็นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จากการเรียนในตำราหรือในห้องเรียน และเมื่อครูได้เห็นของจริง ก็จะเกิดความเข้าใจในตัวเด็ก สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ และดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมาได้มากขึ้น

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะรับฟังความต้องการของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่มากขึ้น เพื่อนำมาปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น ตลอดจนสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน มีเรื่องใดบ้างที่เด็กทุกคนต้องเรียน หรือมีองค์ความรู้/ทักษะใดบ้างที่ต้องมีติดตัวไปจนโต อาทิ การคิดเลข การอ่านออกเขียนได้ การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น มิใช่การเรียนตามระบบหรือไล่ระดับชั้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือทำให้ทุกคนสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อจบออกมาเป็นแพทย์หรือวิศวกร ซึ่งอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับเด็กทุกคน

 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ทรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ยากจน ขาดโอกาส และเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา จึงทรงรับโรงเรียนชาวเขาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไว้ในพระอุปถัมภ์

ต่อมาในปี 2542 มีการจัดตั้งเป็นสถานศึกษาพิเศษชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในลักษณะชุมชนเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยภูเขาเข้ามาเรียนรู้ จากนั้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โครงการพระเมตตา “สมเด็จย่า” ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาที่กินได้ งอกได้ ทำให้คนอยู่ได้ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นและในสังคม”

โดยจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรมัธยมศึกษาตามแนวทางสัมมาชีพศึกษาของ มศว เน้นความเป็นนวัตกรรม การปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนสาธิตทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเฉพาะในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ยากจน ขาดโอกาส ขาดที่พึ่งพา และตกอยู่ในภาวะเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้นำเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสามารถวิจัยสร้างองค์ความรู้ ศึกษาศาสตร์ชุมชน และเป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตฝึกสอนจาก มศว อีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลบ้านสันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจิรเดช จานเก่า อาจารย์สาธิต รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการนำของ รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ซึ่งมีผลการจัดการศึกษาเรียนรู้มีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้าน อาทิ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์ สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทํางาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การเกษตร ทํานา ปลูกข้าว ปลูกผัก, ด้านศิลปหัตถกรรม การทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ตลอดจนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การแสดงจิ๊กลี่กระทบไม้ ทำบุญสืบชะตา และด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเรียนวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวน 21 คน

 

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร