ต่อยอดอุตสาหกรรมหลัก EEC

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุ สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 300 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่ต่อยอดมาจากการประชุมหารือในครั้งแรก ซึ่งได้มีการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการผลิตกำลังคนอาชีวะตอบโจทย์การต่อยอด และพัฒนา ออกแบบ การบริการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ที่พักอาศัย ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) การแปรรูปอาหาร และ 3) การแพทย์ครบวงจร

โดยเป็นการประชุมผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน 3 สาขาอุตสาหกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นอย่างเข้มข้น เพื่อถอดบทเรียนปัจจัยและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดการต่อยอดอาชีวศึกษา ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้รับแนวคิดจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ รูปแบบองค์กรธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญของการประกอบการร้านค้า, กลยุทธ์การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น, การดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

เชื่อว่าการทำงานเชิงลึกในขั้นตอนความก้าวหน้าครั้งนี้ จะช่วยให้การผลิตกำลังคนใน 3 อุตสาหกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ได้คนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคเอกชนภายใต้การทำงานร่วมในรูปแบบทวิภาคี สิ่งสำคัญก็คือ มีความคาดหวังว่าจะมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนของจำนวนกำลังคนและทันตามกรอบเวลาที่กำหนด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ด้วยว่า ควรที่จะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือขับเคลื่อนงานในหมู่ผู้ปฏิบัติงานและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเราไม่อาจทำงานเพียงคนเดียว หรือรับรู้ข่าวสารนโยบายเฉพาะในหมู่ผู้บริหารเพียงอย่างเดียวได้ แต่หลายส่วนงานต้องรับรู้และเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน ภายใต้แนวคิดการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดคือ ริเริ่มการทำงานบนฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ด้วยความรอบคอบตามระเบียบ กฎหมาย และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทำงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ชักช้า เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด พร้อม ๆ กับมีการทบทวนการทำงานเป็นห้วง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

ดร.ประชาคม จันทรชิต กล่าวถึงรายละเอียดการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมหลักพื้นที่ EEC และ Supply chain ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นำไปสู่การต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่า อาทิ ดร.ศิริญญา วิรุณราช วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คุณลักขณา นะวิโรจน์ หุ้นส่วนและผู้บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป สยามพารากอน ตลาดสี่มุมเมือง และแหล่งท่องเที่ยวฟ้าประทานฟาร์ม วังน้ำเขียว, ดร.ทักษญา สง่าโยธิน เจ้าของหอพักบ้านปาระดาและขนมไทยขนมหวาน, คุณพงษกร ปานกตัญญู Holiday Thailand co.,ltd และ ดร.สมชาย ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพญาไท พร้อมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยและวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำแนวคิดไปถ่ายทอดให้นักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการต่อไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร