ถอนรายชื่อและแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ถอนรายชื่อและแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ