ทบทวนหลักเกณฑ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

 

ทบทวนหลักเกณฑ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญสายอาชีพ ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร กศน. จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 928 ทุน มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่เคยเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นอำเภอ/เขต เดียวกับสถานศึกษาที่กำลังศึกษา โดยต้องศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามอำเภอ หรือเขตนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนการสอบนั้นจะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ 2 วิชา ได้แก่ วิชาความถนัดทางการศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ และจะต้องมีผลการสอบภาษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.