ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 width=

วิสัยทัศน์

“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21″