ทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เป็นการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงอื่นๆ จำนวนมาก

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ เพราะมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะครู กศน.ตำบล ที่จะมีส่วนสำคัญในการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในระดับตำบลและหมู่บ้าน

การประชุมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ต่อจากภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.2561 ที่ จ.สงขลา และภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2561 ที่ จ.นนทบุรี โดยในแต่ละภาคได้เชิญครู กศน.ตำบลทุกจังหวัดมารับทราบข้อมูลและองค์ความรู้ กิจกรรมโครงการที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนเทคนิคและแนวทางต่าง ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นและตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แม้ที่ผ่านมาครู กศน.ตำบลจะได้รับการถ่ายทอดไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็เพื่อเพิ่มเติมความทันสมัยให้มากขึ้น

ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ วิทยากรนำโดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. รวมทั้ง ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการและอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จะได้อธิบายโครงการสำคัญและชุดความรู้ของ ศธ. ที่ขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบหลักการ 10 เรื่อง ให้ครู กศน.ตำบลได้เข้าใจและไปสร้างการรับรู้ในพื้นที่ พร้อมทั้งย้ำถึงการประเมินผลการทำงานเป็นห้วง ๆ ในแต่ละรอบ รวมทั้งรอบที่ 3 ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ รวมทั้งต้องการให้ครู กศน.ตำบล ได้รับทราบเทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำเข้าสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น เพราะการทำงานของรัฐบาลได้เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม หากจะมีจุดเน้นพิเศษ ก็คงเป็นงานที่ ศธ.ได้ทำร่วมกับพี่น้องครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จ.เชียงราย และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก, การแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานต่าง ๆ มาโดยตลอดอยู่แล้ว และนายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายต่อมาด้วยว่า “ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ถือเป็นพื้นที่พิเศษ” ดังนั้นความพิเศษของการดำเนินงานโครงการนี้ ก็คือดูแลการดำเนินงานของรัฐบาลทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน 10 เรื่องตามกรอบหลักการที่ได้กำหนดไว้

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมถึงตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาใน 10 เรื่อง อาทิ องค์ความรู้เรื่อง “รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม” เพื่อสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง, การอบรมเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครู กศน.ตำบล หมู่บ้านละ 4 คน ในเรื่องการค้าออนไลน์ ภูมิปัญญา 4.0 สุขภาพดียุค 4.0 เกษตรกร 4.0 ภาครัฐ 4.0 เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนทุกตำบลต่อไป ทั้งในเรื่องของการผลิตและบริการ, การเปิดร้านค้าออนไลน์, การส่งเสริมการขาย, การบริหารการขาย, การบรรจุและการจัดส่งสินค้า เป็นต้น พร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านด้วย

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน จากเวทีประชาคมตามโครงการฯ ระดับจังหวัดภาคเหนือ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอาชีพ, การเพาะปลูก, การบริหารจัดการขยะ, การจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้า, การมีงานทำ, ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, การสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร เป็นต้น

ในส่วนของการประเมินผล กศน.ได้วางแผนประเมินผลการทำงานไว้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยในรอบที่ 3 นี้ รัฐบาลได้ขยายเวลาของการทำงานในภาพรวมไปจนถึงเดือน มิ.ย.2561 สำนักงาน กศน. จึงจะประเมินผลและทบทวนการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่องมือการทำงานให้เข้าถึงและเกิดประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็น “ศูนย์กลาง” ของโครงการให้ได้มากที่สุด

 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงรายละเอียดการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญหลายประการลงไปในพื้นที่ และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิด เสนอแนวทางให้กับประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก

ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ดังนี้ 1) สัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร และ 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

ทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวถือเป็นสำคัญเร่งด่วน ที่จะขยายผลเพื่อต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับชาติ 2) ระดับจังหวัด 3) ระดับอำเภอ 4) ระดับตำบล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่องโดยการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการดำเนินงานในทุกระดับ

ดังนั้น ในการประชุมทีมขับเคลื่อน ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหาร และครู กศน.ตำบล ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประมาณ 1,800 คน รวมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง อาทิ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพิธาน พื้นทอง และนางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฯลฯ


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปกรณ์ เรืองยิ่ง, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า (VDO)
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร