ที่ รร.ปทุมวิไล

จังหวัดปทุมธานี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา’ ณ โรงเรียนปทุมวิไล (Pathumwilai) อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การกลับมา ณ สถานศึกษาแห่งนี้เสมือนได้กลับมาบ้าน ทำให้นึกถึงช่วงเวลาเมื่อครั้งที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมาตลอดระยะเวลา 3 ปี จึงทำให้มีความผูกพันเป็นอย่างมาก และทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและเอกชนทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดปทุมธานี

ตามบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอสามโคก ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน ในครั้งนั้นพสกนิกรได้นำดอกบัวมาถวายพระองค์ท่าน จึงเป็นที่มาที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวไว้ว่า “จังหวัดปทุมธานี คือ เมืองดอกบัวหลวง” ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ทุกท่านต้องช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมทั้งดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี อย่าให้ความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครมากลืนความเป็นปทุมธานีไปทั้งหมด

สำหรับการมาเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 30,700 แห่ง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

จึงขอให้ลูกหลานช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9

นายอภิสิทธิ์ แจ่มนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รองประธานสภานักเรียน กล่าวถึงการนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาขับเคลื่อนในโรงเรียนปทุมวิไล ว่า ในฐานะที่เป็นรองประธานสภานักเรียน จะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายผลโดยการให้ความรู้กับน้อง ๆ เพราะโรงเรียนปทุมวิไลเป็นสถานศึกษาคุณธรรมระดับประเทศอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีวัดในโรงเรียนคือ “ศาลาวิชชาลัย” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในคาบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกลม เป็นต้น จึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างแน่นอน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/8/2560