ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

          รัฐบาลอินโดนีเซียมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ “Developing Countries Partnership Scholarship” ประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ เพื่อไปศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์   ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา ๓ ปี (ศึกษาภาษาอินโดนีเซีย และโครงการเตรียมความพร้อม ๑ ปี และหลักสูตรปริญญาโท ๒ ปี) โดยจะเริ่มหลักสูตรตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕-สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้…อ่านต่อ

ข้อมูล: กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี๑