ทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ สโมสรกองพลที่ 15 ค่ายพระศรีสุริโยทัย อำเภอหนองจิก


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ทั้งโดยทางตรงคือการสูญเสียบิดา มารดา ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และโดยทางอ้อม หมายถึง ความยากจน ความขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก


กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปัญหาสำคัญนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา


สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้


1. ทุนภูมิทายาท มีจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน มอบในวันนี้ 65 คน


2. ทุนระดับอาชีวศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน มอบในวันนี้ 15 คน


3. ทุนอุดมศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 500 คน มอบในวันนี้ 50 คน


4. ทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,500 คน มอบในวันนี้ 300 คน


รวมมีนักเรียน นักศึกษา ที่รับทุนในวันนี้ทั้งสิ้น 430 คน


อนึ่ง การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิธีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และพี่น้องประชาชน ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดจนความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงเร่งรัดดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในเร็ววัน โดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาสามัญ วิชาชีพ และศาสนา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษา จึงใคร่ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาได้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ไว้


ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มาพบกันในวันนี้ ขอให้กำลังใจและอำนวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนทั้งในการดำเนินชีวิต และการศึกษาเล่าเรียน ขออำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งดี ๆ ที่ปรารถนาทุกประการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติของเราสืบต่อไปอนึ่ง ในพิธีมอบทุนครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางวัฒนาโสภี สุขสอาด รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 15

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/7/2560