ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๐

          The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๐ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลา  ๕๗ วัน ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ อ่านต่อ