ทุนรัฐบาลอินเดียระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

     รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยของประเทศอินเดีย โดยผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องส่งบทคัดย่องานวิจัย และผู้สมัครในสาขาศิลปะการแสดง จะต้องส่งเทปวิดีโอหรือเทปบันทึกเสียงการแสดงให้สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.iccrindia.net หรือสอบถามที่

indiaemb@indianembassy.in.th

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๘ ๐๓๐๐ – ๕ ต่อ ๑๓๙ โดยส่งใบสมัครจำนวน ๕ ชุด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒