ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ เสนอให้ทุนการศึกษา Darmasiaswa (แบบไม่ได้รับปริญญา) จำนวน ๗๕๐ ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาด้านภาษาและศิลปะ ในสถาบันอุดมศึกษา 53 แห่ง ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีระยะเวลาอบรม ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปีดังนี้
๑. หลักสูตร Indonesian Darmasiswa (Indonesian Darmasiswa Program-1)
 เพื่อ ศึกษา ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ดนตรีพื้นบ้าน ระบำพื้นบ้าน งานหัตถกรรม การทำอาหาร ท่องเที่ยว และหลักสูตรอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒. หลักสูตร Indonesian Darmasiswa (Indonesian Darmasiswa Program-6)
 เพื่อศึกษา ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และหลักสูตรอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
๓. หลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Course-3)
เพื่อศึกษาตามหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา ๓  เดือน


ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.  มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๓. มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่ประสงค์จะศึกษา
๔. มีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์
๕. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ชุด คือ
– สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา
– รูปถ่ายขนาด ๔X๖ ซม. จำนวน ๕ รูป


ทุนการศึกษาที่มอบให้ ประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดือนละ Rp ๒,๐๐๐,๐๐๐ (ประมาณ ๖,๕๐๐ บาท) แต่ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลอินโดนีเซีย ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ขอ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา และ ที่เว็ปไซต์ต่อไปนี้www.darmasiswa.diknas.go.id

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑