ทุนอาชีวศึกษา “เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต”

รมช.ศธ.”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบทุนอาชีวศึกษา “เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต ปี 60” ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 400 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการวางแผนผลิตกำลังคนและตลาดงานในพื้นที่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รับทุนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินทุน และวางแผนใช้เงินทุนการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด



จังหวัดสงขลา – เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนในครั้งนี้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่จบ ปวช. หรือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข ระดับ ปวช. ปีละ 29,000 บาท/คน จำนวน 300 ทุน/ปี และระดับ ปวส. ปีละ 40,000 บาท/คน จำนวน 100 ทุน/ปี ทั้งทุนประเภทมีที่พักประจำ และทุนประเภทไปกลับ



สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศรับสมัครการขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดให้ผู้ขอรับทุน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่กำหนดผลการเรียน ผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี ส่วนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นอกจากการให้ทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ได้รับทุน 400 คน รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุน 21 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง 20 คน ได้เข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ตามโครงการ “เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุน การเป็นนักเรียนทุน การวางแผนใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นไทย รู้-รัก-สามัคคี มีจิตสาธารณะ เน้นคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บรรยาย เสวนา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้เรียนสายอาชีพ สร้างความรักสามัคคี แนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต และการฝึกสมาธิเตรียมความพร้อมทางปัญญา เป็นต้น



ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำแก่นักศึกษาผู้รับทุนด้วยว่า การประสบความสำเร็จทางการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง “ทั้งความรู้ ความสามารถ โอกาส ผู้สนับสนุน และบุญกุศล” โดยขอให้คำนึงว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น เมื่อผู้รับทุนมีความรู้ความสามารถและได้รับโอกาสทุนการศึกษาแล้ว ยิ่งต้องใช้โอกาสให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ต้องควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดี เพราะการศึกษาจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก


นอกจากนี้ การได้รับทุนอาชีวศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่เรียนสายอาชีวศึกษาจะมีความสำคัญ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวางแผนผลิตกำลังคน รองรับตลาดงานในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย



ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำเสมอว่า “อาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม” จึงขอให้นักศึกษาที่รับทุนให้ความสำคัญต่อตนเอง ขยันและหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ทรงคุณค่าที่จะร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป.



บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยถทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/7/2560