ทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้

จังหวัดนครนายก – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการ “ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทภายหลังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5-7 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 62 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 323 คน ตอนหนึ่งว่า เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ทุกคนจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะบ้านของเราในพื้นที่ฯ ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคง แต่รัฐบาลก็พยายามมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและหลากหลายมิติ รวมทั้งมิติด้านการศึกษาด้วย

จึงย้ำว่านักศึกษาทุกคน คือ ผลผลิตและทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้จบแล้วกลับออกไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ตนเข้ามารับผิดชอบพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้วางรากฐานที่สำคัญไว้ เช่น หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กรุ่นน้องของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ได้ช่วยกันสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในภูมิลำเนา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัว ในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของราชการก็ตาม เพราะล้วนแต่ทำประโยชน์ให้พื้นที่ทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อจบออกไปแล้ว ขอให้ช่วยกันทำงานอย่างมีคุณค่า เป็นคนดีของบ้านเมือง ขยันอดทน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทดแทนบุญคุณบ้านเมืองของเรา และร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป


นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะอีกด้วย

โดยการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน กิจกรรมเพื่อกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนอุดมศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของชีวิตจากวิกฤตสู่โอกาส การเสวนาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาทุนรุ่นที่ผ่านมา กิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การสร้างภาวะผู้นำและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาทุน การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ เพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิตของแต่ละคน

ที่สำคัญยังมีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลัก 23 ข้อในการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงานอีกด้วย โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้ เช่น สำนักงาน ก.พ., มหาวิทยาลัยมหิดล, สกอ., สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา, Tesco Lotus เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/2/2560