ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา จชต.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับทุนอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ 1,871 ที่นั่ง ใน 76 มหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับทุนในลำดับ 1-250 จะได้รับเงินทุนค่าครองชีพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 40,000 บาท/ปี จนจบปริญญาตรี ส่วนผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัคร 1-3 กรกฎาคม 2560

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 76 แห่ง ได้อนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1,871 ที่นั่ง โดยผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเงินทุนค่าครองชีพจาก สกอ. เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จนจบระดับปริญญาตรี

ส่วนผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษด้วย และอาจจะได้รับ หรือไม่ได้รับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถจำแนกที่นั่งการศึกษา
ที่ได้รับอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 4


กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 55


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 41

นักเรียนที่สนใจจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเวลา 08.3016.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในปีนี้ผู้สมัครต้องเข้ารับฟังการแนะแนวรายละเอียดการสมัคร ก่อนการสมัครรับทุนฯ ณ สถานที่รับสมัคร โดยผู้สมัครควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และข้อมูลในประกาศรับสมัครให้ชัดเจนก่อนทำการสมัคร และ สกอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 หลังจากนั้น สกอ. จะจัดประชุมชี้แจงผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 และ สกอ.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และมีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนในการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หรือโทร. 02 610 5574-75


ปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
ปีการศึกษา 2560
(กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สกอ.
28/6/2560