ท้องฟ้าจำลองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์”

       นางสาวสาลิน วิรบุตร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์” สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคกลาง  จำนวน  3  รุ่นๆ ละ 50 คน ทั้งนี้จะฝึกอบรมรุ่นที่  1  ในระหว่างวันที่  30-31 มีนาคม  และ  1  เมษายน  2553  รุ่นที่  2  ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน  2553  และรุ่นที่  3  ในระหว่างวันที่  11-13  พฤษภาคม  2553  โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ตัวอย่างสื่อเพื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร 02-392-6166 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.sciplanet.org/images/article/freetemp/article_20100112160147.pdf

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยกิจกรรมการศึกษา โทร. 02-392-5951, ต่อ 2019 หรือ 02-392-0508

สายพิณ นำเสนอข่าว
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                     928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 
                     โทร. 0-2392-1773, 0-2391-0544 
                     โทรสาร 0-2392-0508