ท้องฟ้าจำลอง การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดอบรม การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

         นางสาวสาลิน  วิรบุตร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เพื่อให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญและมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และยึดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับการอบรมในครั้งนี้  จะจัดในช่วงวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์  www.sciplanet.org  
สอบถาม โทร. 02-3926166

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sciplanet.org/images/article/freetemp/article_20100527152851.pdf