ท้องฟ้าจำลอง จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 

       นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศขึ้น การประกวดในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ได้มีเวทีในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อแสดงความสามารถในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดง Science Show  อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็กไทย อีกด้วย  

        นางสาวสาลิน  กล่าวต่ออีกว่า การประกวดในระดับภูมิภาคจะเป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาค  เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 จำนวนละ 1 ทีม  เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค เข้าประกวดในระดับประเทศ  ส่วนการประกวดในระดับประเทศ จะเป็นการประกวดระหว่างทีมที่ได้รับการคัดเลือกมาจากระดับภูมิภาค ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553  ทั้ง 2 ช่วงชั้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สำหรับรายละเอียดของการประกวด กติกา  และเกณฑ์การตัดสิน สามารถติดตามได้จากเว็บไซด์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา www.sciplanet.org 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sciplanet.org/images/article/freetemp/article_20100602154722.pdf