ท้องฟ้าจำลอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างชุดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Corel Draw”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สร้างชุดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Corel  Draw

 

                                        นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   ตอน สร้างชุดการเรียนด้วยโปรแกรม  Corel Draw”   สำหรับครู – อาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก  เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างชุดการเรียนอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Corel Draw

                          นางสาวสาลิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จะรับเพียงจำนวน 20 คน เท่านั้น โดยจะอบรมในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 4  ค่าลงทะเบียนคนละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) หากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์, 02-3926166 หรือ www.sciplanet.org

 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง