นวัตกรรมการสอนภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รุกยกระดับการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีคุณภาพ จัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นผลงานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการพูด-ฟัง-อ่าน-เขียนที่ดีขึ้น ใช้ในการแสวงหาความรู้วิชาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิด “งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งสร้างสรรค์ความดีงามต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาลที่มองว่า การทำงานส่วนใดเป็นสิ่งที่ดีงาม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทยนิยม ยั่งยืนทั้งสิ้น การได้มาเปิดงาน มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลให้ผู้ที่ทำคุณงามความดีในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญต่อโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นอย่างมาก

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า และนำไปสู่ความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน แม้การทำงานจะพบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการที่ดี สิ่งที่เห็นเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนคือ ทุกฝ่ายได้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ด้าน, มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อาทิ การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น ห้องเรียนกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ

ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ จชต.  จากการเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าในวันนี้ ทำให้เห็นพัฒนาการ นวัตกรรม ครูแกนนำ รวมทั้ง Best Practices จำนวนมาก แม้แต่การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่เกิดขึ้นอย่างมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ทำให้เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่ จชต.ยังคงมีอยู่ ก็ต้องมาวางแผนแก้ไขไปทีละส่วน ๆ ในระยะแรกจึงได้เน้นไปที่การแก้ปัญหาสำหรับเด็ก ป.1 แต่ระยะต่อมาก็ขยายไปที่เด็ก ป.13 เน้นให้มีทักษะภาษาไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน รวมทั้งแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ให้ชัดเจน ให้สถานศึกษามีการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล

“อีกสิ่งที่เป็นความภูมิใจ คือ การวางแผนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต. ที่ได้กำหนดเป้าหมายตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564 เพื่อมุ่งหวังยกระดับการใช้ภาษาไทยให้มีคุณภาพ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลดลง โดยในปีแรก (ภายในปี 2561) วางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาให้ลดลงครึ่งหนึ่ง, ปีที่สองเหลือปัญหา 30%, ปีที่สามเหลือ 15% และปี 2564 ปัญหานั้น ๆ ต้องหมดไป

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน เพราะภาษาไทยสำคัญมาก หากเด็กเรียนแล้วเข้าใจ ก็จะเกิดความเข้าใจในการไปเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ก็ต้องไม่ทิ้งภาษาถิ่น เพราะเป็นชีวิตประจำวัน” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้ข้อคิดในการทำงานด้วยว่า ขอให้นำนวัตกรรม แนวคิด ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้ได้ และในการทำงานขอให้เน้น 5 ร. คือ “ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน และเรียบร้อย” ด้วยการทำงานเชิงบูรณาการ และกลไกประชารัฐ คือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไป


พิธีเปิดและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร


เยี่ยมชมนิทรรศการ

ภายหลังพิธีเปิด พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ โล่รางวัลครูดีศรีสงขลา 10 รางวัล, เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาการเขียนเรียงความดีเด่น 17 คน, โล่รางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 2 รางวัล โดยมีผู้บริหารและวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้เกียรติในพิธี อาทิ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ประธานปิด), น.ส.ดวงใจ บุญยภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ., นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง หัวหน้าศูนย์ภาษาไทย จชต. เป็นต้น


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร