นักเรียนสานฝันฯ อบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางจากโรงแรมที่พักอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อเดินทางถึง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลการเข้ารับการอบรมตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้


ฐานที่ 1 สถานีขยายพันธุ์พืช ได้สุ่มให้นักเรียนแต่ละฐานการเรียนรู้เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งนักเรียนในฐานนี้ได้สาธิตการขยายพันธุ์พืชแบบปักชำแบบควบแน่นอย่างชัดเจน


ฐานที่ 2 สถานีการทำปุ๋ยหมัก ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตวิธีการขยายจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โบกาฉิ) เป็นต้น


ฐานที่ 3 สถานีปูนปั้น ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการทำปูนปั้นจากเศษกระดาษผสมซีเมนต์ เพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ หลากหลาย มีน้ำหนักเบา โดยนักเรียนยกตัวอย่างการผลิตซึ่งใช้ต้นทุนประมาณ 30-35 บาทต่อชิ้น แต่เมื่อนำไปขายได้กำไรขั้นต่ำชิ้นละ 50 บาท โดยคนหนึ่ง ๆ สามารถผลิตได้ 15 ชิ้นต่อวัน


ฐานที่ 4 สถานีน้ำยาอเนกประสงค์  ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง การทำสบู่พื้นฐาน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ หลักการสำคัญอยู่ที่หัวน้ำเชื้อและส่วนผสมที่แตกต่างกัน เช่น น้ำยาซักผ้าต้องใช้หัวเชื้อเอ็กเซ้นท์ น้ำยาล้างจานใช้หัวเชื้อแชมพู เป็นต้น


ฐานที่ 5 สถานีน้ำส้มควันไม้ สารไร้แมลง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเติบโตของพืช หรือนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น สารดับกลิ่นตัว สารปรับผิวนุ่ม เป็นต้น


ฐานที่ 6 สถานีอาหารสัตว์ ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำอาหารปลา


ฐานที่ 7 สถานี EM Ball (Effective Micro-Organisms) ซึ่งการทำอีเอ็มบอล และน้ำ EM เพื่อใช้งานภายในบ้านเพื่อบำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็น เป็นต้นพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม รับชมการสาธิต และจากการสอบถามนักเรียนเป็นรายคน ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนและและความเอาใจใส่ของครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการสานฝันฯ มากขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันคิด เพื่อให้เกิดความฝันกับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาในสิ่งที่แต่ละคนชอบและมุ่งไปสู่เป้าหมายอนาคต เพื่อให้นักเรียนที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสานฝันฯ ทุกคนสามารถเลือกเรียนต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายสามัญหรือสายวิชาชีพ โดยรัฐบาลพร้อมจะให้ทุนการศึกษาเฉลี่ยคนละ 55,000 บาทต่อปี จนจบปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้มี 8 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 946 คน คือ


1. จังหวัดยะลา 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา และโรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน)


2. จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง คือ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


3. จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง คือ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และโรงเรียนเรียนสุวรรณไพบูลย์


4. จังหวัดสงขลา 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม


5. จังหวัดสตูล 1 แห่ง คือ โรงเรียนละงูพิทยาคมโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียน 3 เรื่อง ดังนี้
  • ต้องการให้นักเรียนทุกคนวางแผนอนาคตของตนเองแต่เนิ่น ๆ โดยใช้ช่วงปิดเทอมนี้ค้นหาตัวเองให้พบ และวางแผนอนาคตของตนเองว่าต้องการจะเลือกเรียนต่อสาขาวิชาใดตามความถนัดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษา แต่ก็ได้ฝากข้อคิดว่าขณะนี้ประเทศต้องการผู้เรียนสายอาชีพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 3 เมือง คือ 1) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 3) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” ซึ่งจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีผู้ลงทุนในพื้นที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่ในอนาคตด้วย  • การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทยในการดำรงชีวิต ดังนั้น คนไทยทุกคนควรภูมิใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต แม้แต่ชาวต่างประเทศที่อยู่ห่างไกล ยังเข้ามาศึกษาในเรื่องเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ ดังนั้น คนไทยที่อยู่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยยิ่งต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในโรงเรียนสานฝันฯ ทุกแห่ง ต่างก็มีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว แต่หากนักเรียนได้มาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้แหล่งอื่น ๆ ก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ได้ในโรงเรียนของตนเองและนำไปขยายผลแก่นักเรียนคนอื่น ๆ หรือครอบครัวต่อไป แม้บางโรงเรียนจะมีพื้นที่มากน้อยก็ไม่สำคัญ เพราะหากใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ ก็สามารถดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้เช่นเดียวกัน  • จะมีการสอนเสริมให้แก่นักเรียนสานฝันฯ  นอกจากเรื่องการแนะแนว เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจเรียนต่อของเด็กแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะให้นักเรียนชั้น ม.6 โครงการสานฝันฯ ทุกคนได้เดินทางไปเข้าแคมป์สอนเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนที่จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 2560 อันจะช่วยให้เด็กได้ทดสอบความถนัดมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและนักเรียนในโรงเรียนชั้นนำของประเทศอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนสานฝันฯ รุ่นต่อ ๆ ไปทั้งชั้น ม.5 และ ม.4 มีความมั่นคงในเรื่องของการศึกษามากขึ้นภายหลังการตรวจเยี่ยม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ร่วมรับประทานอาหารกับเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรุ่นนี้ ที่มาเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560 ณ โรงเลี้ยงอาหาร ภายในกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
6/4/2560