นักเรียนสานฝันฯ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสงขลา – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่งพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันฯ ทุกคน จะได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ ฐานการตอนกิ่ง ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปูนปั้นจากกระดาษ ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานทำอาหารสัตว์ ฐานอีเอ็มบอล และฐานเลี้ยงแพะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน


ทั้งนี้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการด้วยการบูรณาการกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความกลมเกลียว ทั้งหมด 8 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการจำนวน 947 คน รวม 3 ชั้นปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ ทักษะกีฬา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม


ดังนั้น ในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงต่อตนเอง ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมอบรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/4/2560