นักเรียนไร้สัญชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2554

นักเรียนไร้สัญชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน
ปีการศึกษา 2554           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2542  และ  พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก และเยาวชนผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือ ทุพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้ และกำหนดให้เยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กที่ไม่ได้รับสัญชาติ เด็กไร้สัญชาติ เด็กที่ไม่มีสูติบัตรหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเด็กด้อยโอกาส 1 ใน 6 กลุ่ม ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งจะได้รับสิทธิ โอกาสทางการศึกษา และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเช่นเดียวกับเด็กไทย กระทรวงศึกษาธิการได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยรับเด็กไร้สัญชาติซึ่งในที่นี้หมายถึงไร้สัญชาติไทย เข้าเป็นนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด และนักเรียนไร้สัญชาติกลุ่มนี้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า กัมพูชา และ  ลาว เป็นต้น ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  และจำนวนนักเรียนไร้สัญชาติในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่หอบลูกจูงหลานเข้ามาขายแรงงานในประเทศ และข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวได้มีหลายๆหน่วยงานให้ความสนใจมาก ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.  ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจาก  ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554  โดยในเบื้องต้นได้สืบค้นข้อมูลนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วย รหัสหมายเลข  “0”   “6”   “7” และ  “G”   ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นเลขประจำตัวประชาชนของผู้ไร้สัญชาติและนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลพร้อมทั้งนำเสนอเป็นสารสนเทศของนักเรียนไร้สัญชาติระดับการศึกษาพื้นฐานที่ศึกษาในระบบโรงเรียนในภาพกว้าง ๆ ที่น่าสนใจ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :  นายเสถียร  อุสาหะ   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ            
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.