นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

 

นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5ธันวาคม 2558พร้อมกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป พร้อมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมงาน วันที่3 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

อิชยา / สรุป
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล / ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป