นำร่องข้อสอบอัตนัย O-NET

สทศ.เริ่มสอบ O-NET โดยข้อสอบอัตนัย 20%
นำร่องชั้น ป.6 (ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแพทย์หญิงศุภรา เชาวน์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และมอบนโยบายเรื่องการประเมินการศึกษาของ สทศ. ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะผู้บริหาร สทศ.ให้การต้อนรับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม สทศ. เป็นหน่วยงานแรก เนื่องจากเห็นว่า สทศ. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้ได้มีผลสรุปดังนี้


สทศ.จะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเริ่มต้นนำร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2559 (สอบ พ.ศ.2560) ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้


1. ให้มีระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 1) การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 2) การนำผลการสอบไปใช้ อาทิ ใส่ใน ปพ.1 ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งใช้ในการประกันคุณภาพด้วย


2. มีงบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าตรวจกระดาษคำตอบ ค่าอบรมและพัฒนาผู้ตรวจ ค่าพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสแกน เครื่องอ่าน เป็นต้น


3. การสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20%  โดย สทศ.จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย คิดเป็น 80% และข้อสอบอัตนัย 20%
บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน
สุวดี ธนวิจิตรพันธ์ งานพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ สทศ. – ข้อมูลและภาพถ่าย
7/9/2558