นิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นสังคมให้ใช้หลักการเรียนรู้โค้ดดิ้งในการทำความเข้าใจกับมาตรการของภาครัฐ และวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผล พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ท้าท้ายไปด้วยกัน

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฑโต รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะนักเรียนร่วมสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

 width=

 width=

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง ซึ่งโค้ดดิ้งถือเป็นวิชาใหม่ หลักการสำคัญคือคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล สิ่งไหนที่น่าเชื่อหรือไม่ ต้องมาคิดวิเคราะห์ ข่าวจริงหรือปลอม ซึ่งมีออกมามากมายทางสื่อออนไลน์ (Social Media) แม้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองข่าวสาร แต่ก็อาจไม่ทันการณ์ ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งสูง

“ต้องเข้าใจก่อนว่าการคิดเป็นระบบเป็นอย่างไร ตรรกะ ความจริงคืออะไร หาบรรทัดฐานไว้ก่อน และขอฝากความหวังให้กับทุกคน ทุกรุ่น ทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต้องร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน สรุปการเรียนโค้ดดิ้ง คือการคิดเป็นขั้นตอน กระบวนการ เอาคำตอบมาแล้วนำมาคิด เพื่อนำไปสู่คำตอบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นต้องเข้าใจให้ได้ว่า “ขั้นตอน” “กระบวนการ” คืออะไร ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินก็เช่นกัน” นายกรัฐมนตรี กล่าว

 width=

 width=

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 เพราะการเข้าใจหลักคิดของโค้ดดิ้ง เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีพื้นฐานเดียวกัน เข้าใจกระบวนการให้ถูกต้องเหมือนกัน โดยในปัจจุบันมีมาตรการออกมาจำนวนมาก หากไม่เข้าใจกันจะทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้โค้ดดิ้งยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ตระหนกต่อข้อมูลที่บิดเบือน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

“วันนี้เราจะใช้ทักษะหลักการของโค้ดดิ้งมาใช้ต่อสู้กับไวรัสโควิด 2019 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ผอ.สสวท. มาด้วย เพื่อที่จะยืนยันว่า “Coding For All – All For Coding” โดยในปี 2563 นี้ เด็กทุกคนจะได้เรียนโค้ดดิ้งกว่า 30,000 โรงเรียน และในวันนี้น้องนักเรียนจะมาช่วยอธิบายว่าเราจะใช้โค้ดดิ้งต่อสู้กับไวรัสโควิด 2019 ได้อย่างไร” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

ด้านศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะผู้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้งของประเทศ กล่าวว่า โค้ดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ จริงแล้ววิทยาการคำนวณเข้าใจกันว่าเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งไม่ใช่แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของการสอนให้เด็กคิดอย่างมีตรรกะ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถนำโค้ดดิ้งมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หลักการคิดขั้นตอน กระบวนการในการล้างมือให้สะอาด เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด 2019

ปัจจุบันได้มีการเริ่มการเรียนการสอนโค้ดดิ้งกันแล้ว เชื่อว่าการที่เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนโค้ดดิ้ง เมื่อเด็กได้เผชิญกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เด็กจะสามารถสืบค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ เหตุและผล ได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่ และที่สำคัญเด็กสามารถวิเคราะห์และเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงหรือเท็จได้ด้วยตัวเด็กเอง

 width=

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/3/2563