นโยบายการศึกษาชายแดนใต้

ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาชายแดนภาคใต้ 6/2558

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม


ภาพ : กุณฑิกา พัชรชานนท์

ห็นชอบการขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในเบื้องต้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) (สพม.15) ดำเนินการในเรื่องการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และจะมีโรงเรียนจากส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ เรื่องบุคลากรในการก่อสร้างอาคารก็ได้มีการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่กองทัพบกแล้ว

สำหรับการขยายผลโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโรงเรียนในสังกัด สพม.15 ที่คาดว่าจะมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก 3 โรงเรียน โดยที่ประชุมมอบให้ สพม.15 เป็นผู้พิจารณา

ในส่วนของการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้านกีฬา ให้ทุกโรงเรียนจัดหลักสูตรเพิ่มเติมและปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะ เป็นหลักสูตรของสาระเพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆ แล้วให้นักเรียนเลือกเรียน โดยจะมีการส่งเสริม สนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสนามกีฬาตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน


เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุกหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดแผนการพัฒนาการศึกษาประจำปี จึงเห็นควรให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและจะเป็นตัวกำหนดกรอบทิศทางตามนโยบาย เป็นตัวตัดสินผลการประเมินควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

ข้อมูลในส่วนนี้จะสามารถนำไปชี้แจงกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) รวมทั้งประกอบการชี้แจงหรือเสนอของบประมาณ หรือการขอรับการสนับสนุนในเรื่องอื่นได้อีกด้วย เพื่อไม่ให้การประเมินมีความลำเอียง ควรให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินในประเด็นที่เป็นลักษณะกว้างๆ เช่น การดูแลครู ผู้เรียน คุณภาพการศึกษา เครือข่าย เป็นต้น

ในการนี้ ได้เสนอให้จัดทำโครงการประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของทั้ง 6 หน่วยงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จำนวนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท ซึ่งจะได้พิจารณาเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนต่อไป


เห็นชอบการดำเนินงานจัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องสำหรับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินงานจัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องสำหรับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มีการกำหนดให้ช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ กรณีที่เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพให้ได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระบบชั้นการศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ กศน. 5,000 บาท/ปี อนุบาลและประถมศึกษา 6,000 บาท/ปี มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10,000 บาท/ปี อุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 20,000 บาท/ปี และกำหนดให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาดังกล่าวตั้งแต่เข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค คือ 1) การจัดสรรทุนการศึกษาที่ไม่ตรงกับปีการศึกษาของสถานศึกษา ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการจัดสรรเงินทุนเมื่อต้องการเบิกจ่ายให้ตามปีงบประมาณ 2) การย้ายถิ่นของนักเรียนนักศึกษา ทำให้ฐานข้อมูลไม่ทันสมัย ตรวจสอบติดตามได้ล่าช้า และ 3) จำนวนและรายชื่อของนักเรียนไม่ตรงกับในระบบข้อมูลสารสนเทศ

ดังนั้น ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูลและการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาที่ต้องประสานกับทุกหน่วยงาน จัดตั้งเป็นคณะทำงานย่อย โดยให้มีทั้งบุคลากรในพื้นที่และจากส่วนกลางเข้าร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว และได้มอบหมายให้ นายสุรพงศ์ จำจด ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน และร่างคำสั่งมอบหมายงาน เพื่อนำเสนอ รมช.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามต่อไป


รับทราบผลการพิจารณาหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับตอนต้น

ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับตอนต้น (อิบติดาอียะห์ ปีพุทธศักราช…) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับศูนย์ประสานงานชมรมตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไปทางสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อพิจารณาหลักสูตร แล้วส่งไปที่ สช.เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการเพื่อประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าว

ซึ่งจะต้องมีการเสนอผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่อน จึงพบว่า สพฐ.ได้แก้ไขชื่อหลักสูตรจากเดิม “หลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา” เป็น “หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น” และมีการแก้ไขคำถูกผิด และได้ส่งคืนมาที่ สช.แล้ว แต่ฝ่ายกฎหมายของ สช.ให้ความเห็นว่า ตาดีกาเป็นโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน เมื่อมีการแก้ไข จะต้องนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศใช้หลักสูตรได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการกำหนดหลักสูตรอิสลามศึกษาที่มีวิชาภาษายาวีอยู่ในหลักสูตรถึง 2 วิชา เนื่องจากเอกสารบางแผ่นระบุว่าหลักสูตรดังกล่าวใช้สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่บางแผ่นระบุว่าให้ใช้ได้ทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนที่เป็นมุสลิมในพื้นที่นอกเหนือจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชาภาษายาวี ดังนั้น เมื่อมีการประกาศหลักสูตรดังกล่าวเป็นราชกิจจานุเบกษาและนำไปใช้ทั่วประเทศแล้วจะไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ อีกทั้งต้องการให้เพิ่มวิชาภาษาไทยลงในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอว่า กรณีที่เป็นการปรับใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาทั่วประเทศ อาจจะระบุเพิ่มเติมในส่วนของภาษายาวีว่า “ให้ใช้ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น” อย่างไรก็ตาม ต้องให้ สพฐ.พิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ.อีกครั้ง และจะเชิญเฉพาะผู้เกี่ยวข้องมาหารือเป็นการภายใน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการส่งเรื่องกลับไปแก้ไข ซึ่ง รมช.ศึกษาธิการยินดีที่จะเป็นประธานในการหารือข้างต้น


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/6/2558