บทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (Course Ware)

บทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (Course Ware)


           เป็นโปรแกรมซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษรวมเนื้อหา 800 ชั่วโมง ในการนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการศึกษาค้นความหาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาให้การศึกษาของประเทศไทยมีความทัดเทียมกันทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่


http://203.146.15.152/HotED/faces/hoted/browse.jsp