บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ (เครื่องบวช และเครื่องอัฐบริขาร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
(เครื่องบวช และเครื่องอัฐบริขาร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  302,300.-  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  29 มีนาคม
2560

  
เป็นเงิน
 302,300.- 
บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1
นายสิทธิวัชร รัตนเดชาพิพัฒน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 5.1 นายชัยชาญ
ช่วยโพธิ์กลาง

 5.2 นางรจนา สินที

5.3 นางสาววรีพรรณ วัชรางค์กุล