บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ (เครื่องบวช และเครื่องอัฐบริขาร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ (เครื่องบวช
และเครื่องอัฐบริขาร)

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  302,300.- 
บาท (สามแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  29  มีนาคม 2560

  
เป็นเงิน
302,300.-  บาท (สามแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1
นายสิทธิวัชร  รัตนเดชาพิพัฒน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นายชัยชาญ   ช่วยโพธิ์กลาง          

     5.2 นางรจนา      สินที

     5.3 นางสาววรีพรรณ   วัชรางค์กุล